OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb na webu www.klimahit.cz je spol.

 BAPAC Project s. r. o. se sídlem na adrese Plzeňská 2621/2 700 30   Ostrava - Zábřeh

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 58451

IČO: 02717174   DIČ: CZ02717174

 (dále jen „prodávající“).

 

Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. V objednávce musí kupující uvést své jméno a příjmení, případně datum narození, adresu trvalého bydliště a dále případně adresu pro doručování (liší-li se od adresy trvalého bydliště) a telefon případně e-mail. Bez uvedení shora uvedených údajů nebude objednávka akceptována.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Otázky, které nejsou upraveny kupní smlouvou případně ani těmito obchodními podmínkami se s ohledem na ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění novel (obchodním zákoníkem), jakožto celý tento závazkový vztah řídí obchodním zákoníkem.

Českým právem se řídí rovněž veškeré další otázky s touto smlouvou související (zejména otázky následků porušení smlouvy, zajištění závazků, otázky platnosti smlouvy, aj.), pokud je takováto volba přípustná podle relevantního práva.


V případě, že se v těchto obchodních podmínkách používá pojem kupní smlouva, potom v případě, že předmětem této smlouvy je i montáž objednaného zařízení, tento pojem (kupní smlouva) označuje případně i smlouvu o dílo.

 

 1. On-line objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v našem e-shopu (přidáním zboží do košíku a následným odesláním prodávajícímu) Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká .Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu: www.klimahit.cz zákazník potvrzuje závaznost objednávky, O přijetí objednávky budete do 24 hodin informováni potvrzovacím emailem. Potvrzovací email o přijetí objednávky systémem, není potvrzením objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn zamítnout objednávku, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu . Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě chyby v cenové nabídce objednávky.

Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném prostřednictvím elektronické pošty nezapomeňte uvést Vaše jméno, a popis zboží, jehož objednávku stornujete, v opačném případě nemůžeme provést storno objednávky.

Při objednání zboží, je s kupujícím dohodnuta konečná cena včetně veškerého příslušenství a materiálu, zda-li bude zboží dodáno s montáží či bez. Případně prodávající zašle smlouvu o dílo kupujícímu. Na veškeré zboží, které je nabízeno v našem e-shopu může prodávající v závislosti na náročnosti realizace požadovat zálohu až do výše 100% ceny objednaného zboží, či zakázky.

Cena zboží v našem e-shopu je zobrazována vždy bez DPH, a při přidání do košíku a objednání vč. DPH 15%, jelikož při montáži do rodinných domů a bytů se uplatňuje snížená sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty a převážná většina našeho nabízeného zboží je odebírána kupujícími  včetně montáže. Jestliže si kupující objedná zboží bez montáže, bude mu následně přičteno DPH ve výši 21%.

 

 1. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího: 

kupující může objednávku zrušit kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést zrušení  objednávky pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
V případě zrušení již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží “na objednávku”, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. ze strany prodávajícího.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu s případným alternativním řešením. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20 pracovních dní.

 

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v přívalovém letáku – popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich následnou kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela 100% vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit elektronickou formou  dotaz pro případné ověření těchto údajů.

Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků – v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán) .
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.


Kupující se zavazuje zaplatit za předmět této smlouvy kupní ceny, tj. cenu uvedenou v objednávce, případně v cenu uvedenou v potvrzení objednávky se kterou kupující vyslovil souhlas.

V tomto případě, se na takovéto potvrzení objednávky pohlíží dále jako na novou nabídku, přičemž jejím odsouhlasením nebo jiným  vyslovením souhlasu se změnami, oproti původní objednávce je kupní smlouva uzavřena.

Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny s DPH .

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu. Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího – kupující má právo podle § 1831, odst.2 občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba – spotřebitel (nikoliv na IČ).
Písemně nás kontaktujte, s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.
Zboží zašlete zpět na adresu sídla společnosti a to při současném splnění následujících podmínek:


• musí byt v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité
• musí být nepoškozené
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• s originál dokladem o koupi

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám, v tiskovém případě jej doporučujeme dostatečně pojistit přepravcem.  Neposílejte, prosím, zboží na
dobírku, jinak nebude vyzvednuto. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet.Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem ke kupujícímu a o další dodatečné náklady, které vznikly při realizaci objednávky. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín odstoupení od kupní smlouvy posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od uzavřené kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

 1. Způsob platby

Objednávku je možné uhradit jednou z následujících platebních metod:

• dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

•  bezhotovostním převodem  na účet prodávajícího – při platbě převodem na účet bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet prodávajícího. Po připsání částky na účet prodávajícího, bude zákazník kontaktován a po domluvě mu bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

• v hotovosti – probíhá na smluveném místě,  při převzetí zboží.


V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).


Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena k objednávce .

 

 1. Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Zboží je zpravidla skladem, dodací lhůty jsou popřípadě – od 1 do 30 dnů od potvrzení objednávky. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla  tentýž nebo následující pracovní den.

Přesný termín dodání bude upřesněn při potvrzení objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje předání zboží přepravci . Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list, návod k použití.

Cena za dopravu záleží na druhu objednaného zboží a je vždy uvedena u příslušného výrobku.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení originální pásky s razítkem prodávajícího případně jím pověřené osoby na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem!

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující přepravci stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky s razítkem kupujícího případně jim pověřené osoby a správný počet balíků.

Na kupujícího přejde nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí zboží (předmětu smlouvy).

 

 1. Záruka a reklamace

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno u daného zboží jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím. Doba trvání záruky je vždy uvedena na záručním listě.


Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu neodborným nebo nešetrným zacházením či jinou takovou manipulací, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, povodní,  ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, nebo že nesprávnou manipulací  došlo k mechanickému poškození zboží. Kupující je povinen o zakoupené zboží, či produkt řádně pečovat a provádět pravidelnou údržbu dle přiložených pokynů, je-li vyžadována. Prodávající, či autorizovaný (značkový) servis, jsou oprávněni zamítnout reklamaci zboží/produktu, pakliže se prokáže, že kupující zanedbal výše uvedenou povinnost, která byla z charakteru zakoupeného zboží nebo produktu vyžadována. a reklamace se uplatňuje písemně.

O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak upřednostňuje,  v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit.

Pracovníci servisního střediska nebo naší společnosti po řádném vyřízení reklamace vy zvou kupujícího k převzetí opraveného zboží. V případě, kdy bylo zboží na opravu odesláno přepravní službou, bude po telefonické domluvě zasláno zpět na adresu zákazníka. Pokud bude zjištěno, že reklamace není oprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací anebo jiným výše uvedeným jednáním.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady s tím spojené. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného technika.

Dopravu reklamovaného zboží na místo uplatnění reklamace, a to  i v případě oprávněné reklamace, vždy hradí kupující.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

 

 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Náš internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a komunikace se zákazníkem.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákonem číslo 513/1991 Sb., v platném znění. Účastnící této smlouvy si sjednávají, že veškeré své spory z této smlouvy, tak spory ohledně planosti této smlouvy budou řešeny místně příslušným soudem objednatele dle ustanovení § 89a občanského soudního řádu, pokud pro řešení daného sporu není předepsána místní příslušnost výlučnou.

Smlouva včetně jejich dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody smluvních stran,  písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do této smlouvy nebo na které tato smlouva výslovně odkazuje. Smlouva je vyhotovena vždy ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží po jejím podpisu  každá smluvní strana.

Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Případná neplatnost některého z ustanovení uzavřené smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Pokud bude jakékoliv ujednání smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany druhé smluvní straně  je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla smluvní strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo uvedenou v této smlouvě nebo v písemném oznámení o změně sídla smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných na objednávce respektive na potvrzení objednávky, že si smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení smlouvy  jejich případných příloh včetně těchto obchodních podmínek, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této smlouvy, tuto smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou11.   Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno není možné zásilku stornovat. KlimaHit eshop si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:

 • zboží není možné doručit, protože se již nedodává

 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)

objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)

 

 

                                                                                                                    BAPAC Project s.r.o.